Evaluatie Achter de Voordeur - Helmond

Inhoud

Evaluatie Achter de Voordeur - Helmond 2021

Inhoudsopgave
Inleiding
1.        Achter de voordeur algemeen

           1.1      Stand van zaken

           1.2      Resultaten en verantwoording

 

2.        Achter de voordeur Binnenstad

           2.1      Resultaten en verantwoording

           2.2      Inzet kernteam

           2.3      Conclusie / Aanbevelingen / Adviezen

 

3.        Achter de voordeur Helmond West  

           3.1      Resultaten en verantwoording

           3.2      Inzet kernteam

           3.3      Conclusie / Aanbevelingen / Adviezen

           3.4      Storytelling

 

4.        Achter de voordeur Annawijk.

           4.1      Resultaten en verantwoording

           4.2      Inzet kernteam

           4.3      Conclusie/ Aanbevelingen / Adviezen

 

5.        Achter de voordeur Centrum

           5.1      Resultaten en verantwoording

           5.2      Inzet kernteam

           5.3      Conclusie / Aanbevelingen / Adviezen

           5.4      Financiën

           5.5      Storytelling

 

6.        Achter de voordeur Helmond oost   

          6.1      Resultaten en verantwoording
           6.2      Inzet Kernteam
           6.3      Conclusie / Aanbevelingen / Adviezen
           6.4      Storytelling

   

Inleiding

 “Achter de Voordeur” is een beproefde werkwijze waarbij huisbezoeken worden afgelegd

in vooraf afgesproken straten en buurten.

Aan de hand van een vragenlijst toetst de buurtcoach van LEVgroep hoe bewoners hun woning en leefomgeving ervaren. Daarbij worden ook wensen geïnventariseerd en eventuele (persoonlijke) vragen en signalen opgehaald. Deze vragen en signalen worden met toestemming van de bewoner besproken in het kernteam en waar nodig wordt een vervolgactie of huisbezoek ingezet.

Op basis van signalen van woningcorporatie (betalingsachterstand), de politie (leefbaarheid, veiligheid), de wijkverpleging of zorgorganisatie (gezondheid) of LEVgroep (diverse signalen) kunnen ook individuele adressen in de buurt bezocht worden.

Deze aanpak biedt;

 • Adequate hulp in een vroeg stadium.
 • Extra aandacht voor de gezondheids- en de financiële situatie van mensen.
 • De mogelijkheid van informatieverstrekking over woningrenovatie (indien van toepassing).
 • Activering richting (vrijwilligers)werk of zinvolle dagbesteding, bijvoorbeeld in samenwerking met het Stadsleerbedrijf.
 • Kansen om kinderen/jongeren te stimuleren “mee te doen”.
 • Versterking betrokkenheid bij de buurt.
 • Het vinden, verbinden en versterken van talenten in de buurt.

Voornamelijk aan de volgende vragen en signalen wordt opvolging gegeven:

 • Betalingsachterstand in de huur in combinatie met een achterstand bij zorgverzekeraar of
 • energiemaatschappij
 • Signalen m.b.t. leefbaarheid en veiligheid
 • Vragen m.b.t. gezondheid
 • Ontbreken van betaald werk of dagbesteding
 • Burgers, die actief willen worden in hun buurt of wijk bijvoorbeeld buurtvereniging,
 • buurtpreventie of wijkraadactiviteiten

 

De coördinator van LEVgroep zorgt voor afstemming binnen het kernteam, draagt zorg voor procesvoortgang inzake de te behalen resultaten en legt jaarlijks een verantwoording af van deze resultaten. De coördinator onderhoudt nauw contact met andere netwerken zoals het sociale team, het wijkteam van LEVgroep en het signaleringsteam. Samenwerkingsafspraken en afspraken m.b.t. gegevensuitwisseling zijn vastgelegd in een protocol.

Deze aanpak bieden wij in de volgende wijken aan:

 • In Oost, Broekwal en Rozenhof.
 • In de Binnenstad, Heistraat.
 • In de Annawijk, gebied omsloten door de Hoogeindsestraat, Zandstraat, Montgomeryplein, Engelse weg en Floreffestraat.
 • In West, Cortenbachstraat en de Hagewinde.
 • In het Centrum, De Markt.

ACHTER DE VOORDEUR HELMOND ALGEMEEN

1.1     Stand van zaken

2021 is een wisselend jaar geweest. Door de verschillende maatregelingen is er creatief omgegaan met het ADV project. Per wijk is er gekeken wat nodig geacht werd en maatwerk geleverd.

Door de lockdown is er een alternatieve werkwijze ontstaan namelijk het ‘Aan de Voordeur’ hiervoor is een korte vragenlijst ontwikkeld. Bij het vermoeden van problematiek wordt er doorgepakt naar een afspraak. Toen de maatregelen het weer toelieten zijn de achter de voordeur gesprekken weer gevoerd.

Door het netwerk wat het ADV project in de jaren in de wijken heeft gecreëerd zijn de lijntjes onder de professionals kort. Mede daardoor hebben de meeste huisbezoeken dit jaar op signaal basis uitgevoerd.

1.2     Resultaten en verantwoording

Dit jaar is er minder focus gelegd op het aantal huisboeken en meer op wat er speelt in een wijk en wat nodig is. De afstemming heeft plaatsgevonden met de gemeente en de omslag van kwantiteit naar kwaliteit zal in 2022 verder gaan.

De vragenlijst is dit jaar meerdere malen aangepast naar behoefte vanuit verschillende samenwerkingspartners. Zo zijn er een aantal vragen toegevoegd rondom digitale inclusie en wordt er meer verwezen naar de afvalcoaches indien nodig. In 2022 wordt er doorontwikkeld naar gezondheid en energiearmoede.

Hieronder een cijfermatige onderbouwing waar het ADV project is uitgevoerd en welke resultaten er zijn bereikt:

Afbeelding verwijderd.

2.        ACHTER DE VOORDEUR BINNENSTAD

In de Binnenstad van Helmond is Achter de Voordeur begonnen in de Leonurdus buurt en uitgebreid naar de Binnenstad. De keuzeplaats voor een buurtonderzoek is gevallen in de Heistraat, in het bijzonder de flats die niet aan een drukke weg liggen. Bij vermoeden van signalen die geen verdere toelichting in de portiek behoefte, werd er doorgepakt naar een afspraak. De Achter de voordeur gesprekken zijn hervat toen de maatregelen dat weer toe lieten.

Afbeelding verwijderd.

2.1      Resultaten en Verantwoording

Totaal zijn er 84 huisbezoeken afgelegd waarvan 17 Aan de voordeur, 14 Achter de Voordeur en 54 op signaalbasis.

Hieronder een weergave van de thema`s die er spelen. Opvallend hierin is dat er verschillende thema’s naar voren zijn gekomen waarvan ook meerdere afkomstig van de dezelfde melder. Afbeelding verwijderd.

Afbeelding verwijderd.

Signalen bereikten het kernteam later dan andere jaren. Dit vooral door de Corona. Vaak waren de problematieken dan al groter en op meerdere levensgebieden. Hierdoor zijn er meer doorverwijzingen naar 1e en 2e lijn en vaak ook combinaties hiervan. Thema`s zijn eenzaam, armoede en onrust in de leefomgeving. In 2022 extra inzet hierop.

Het onderzoek is gedaan aan de drie flats liggend aan de Heistraat.

Heistraat “Omega”
Een kleine flat met 9 woningen, waarvan er 6 voornamelijk Aan de voordeur hebben gesproken. De inwoners kennen elkaar goed, weten wie waar woont en maken een paartje. Ook helpt men elkaar met kleine klusjes en vinden het fijn wonen. De overlast die men ervaart zit vooral in het verkeer in de Heistraat. Hard rijden en het geluidsoverlast bij het stoplicht voor hun deur. Verder wordt vaak genoemd dat de stoep in de Heistraat slecht toegankelijk is voor rollators en rolstoelen.

Heistraat “Oeranos”
13 bewoners gesproken van de 19 woningen een combinatie van Aan de voordeur en Achter de voordeur. Veel inwoners geven aan op zichzelf te zijn. Zij die er langer wonen, kennen elkaar en maken vaker een praatje. Er is een grote variëteit aan leeftijd en achtergronden in de flat. Wat meteen opvalt, is dat er alleen maar tegels liggen op de binnenplaats. Vergroening is een thema wat meerdere malen door inwoners wordt geopperd. In 2022 wordt deze binnenplaats aangemeld bij het project `Operatie Steenbreek`. Men woont overal dichtbij en er is veel levendigheid op straat. Vele hebben hier ook bewust voor gekozen. Nadeel blijft het drukke hardrijdende verkeer. De auto`s die midden op straat blijven staan met de alarm verlichting aan. Is één van de meest gehoorde irritaties. Vele geven aan mee te willen denken met plannen van de gemeente. Mensen geven vooral aan dat ze heel blij zijn met een praatje. Fijn dat er aandacht is na zo`n periode.

Hemelrijksdijkje “De Kuiper”
5 inwoners gesproken van de 18 woningen. Inwoners wonen enorm op zichzelf. Zijn lastig te bereiken en reageren niet op de bel die aan de buitenkant van het gebouw zit. Aantal inwoners kennen elkaar en maken wel eens een praatje. Ooit heeft er op het binnenterrein een zwembad gestaan. Dit heeft tot veel commoties geleid en daarom is de sociale cohesie bevorderen onderling in deze flat lastig. Alleen mogelijk als er een aantal overlast gevende vertrokken zijn. Iedereen geeft aan  overlast te hebben van de supermarkt Donya. De overlast is vooral van het uitstallen van hun koopwaar op de stoep. Ook wordt het vele afval vaak aangeven. Dit voor op straat en achter op de binnenplaats. Naar aanleiding van de gesprekken hebben inwoners veel gemeld. Hierop is veel actie geweest vanuit de Boa`s.

 

De cijfers geven goed weer dat het aantal alleenstaande heel groot is. Er een hele diversiteit aan leeftijdsgroepen woont. Ook geven ze aan dat 21,4 % zich eenzaam voelt en ook 21,4 % zich soms eenzaam voelt.

Veel zijn tevreden over de buurt waar ze wonen en accepteren de leefomgeving met zijn voor- en nadelen. De ontevredenheid zit vooral in de verkeersveiligheid en overlast van afval en de achteruitgang van de buurt.

Betrokkenheid:

Inwoners geven aan dat 73,1 % geen behoefte heeft aan meer betrokkenheid of wijkactiviteiten. De overige 26,9 % zijn vooral de inwoners die er al langer wonen en elkaar weten te vinden. In de flat Oeranos willen we op het binnenterrein een ontmoetingsplek gaan realiseren met tuin en bankje. De betrokkenheid bij ontwikkelingen in de wijk ligt hoog. 80,8 % is bereid om betrokken te willen worden of mee te denken.

Afbeelding verwijderd.

Naar aanleiding van de gesprekken zijn er bij 55,2% van de gesprekken acties gekomen die weer bij verschillende samenwerkingspartners zijn weggezet.

Uitgezette acties n.a.v. de huisbezoeken:

Denk hier bij aan:

 • Verwijzing en toeleiding naar het SRW en formulierenbrigade. Aantal vragen over IND zaken, formulieren invullen, voorzieningen check, betalingsregeling, Wooniezie en verschillende juridische vragen.
 • Verwijzingen naar de WMO. Vragen over hulp in de huishouden, langer thuis blijven wonen en vervoer naar ziekenhuis.
 • Doorverwijzingen naar de Poolse pagina en toegang van de LEVgroep.
 • Aantal aangeven wat de mogelijkheden zijn om vrijwilligerswerk te doen.
 • Doorverwezen naar woningbouw met vooral vragen over het onderhoud en andere praktische vragen.
 • Aantal verwijzingen naar de Bibliotheek en andere mogelijkheden voor taalbevordering.
 • In 2022 is het idee om de binnenplaats van de flat Oeranos een tuin te maken met bankje om zo een mooie ontmoetingsplek te creëren.
 • De overlast van de supermarkt zijn op de juiste plekken neergelegd en hier zijn vanuit de gemeente acties op uitgezet, onder andere door de Toezicht en Handhaving.
 • Verwijzen en toeleiding naar samenwerkingspartners. Dit vooral rondom de thema`s zorg, armoede en ondersteuning op verschillende levensgebieden.
 • Ambulante rondes in de wijk, alleen of met samenwerkingspartners. Zichtbaar zijn, vragen ophalen en zo preventief werken.

2.2        Inzet Kernteam

Het kernteam in de Binnenstad heeft een goede basis, partners weten elkaar goed te vinden. Dit blijkt ook uit het aantal huisbezoek die op signaal plaats hebben gevonden. Sinds dit jaar sluit ORO ook aan bij het kernteam, ook zij erkennen de meerwaarde van de nauwe samenwerking. Door de maatregelen hebben huisbezoeken dit jaar minder in samenwerking met partners plaats kunnen vinden. Daarnaast hebben er afgelopen jaar wat wisselingen plaats gevonden bij Senzer, Politie en de GGZ. Dit liep door de stabiele basis zonder problemen. Overleggen hebben dit jaar afwisselend fysiek als online plaats gevonden.

 

2.3        Aanbevelingen / Adviezen

 • Uit het onderzoeksgebied in de Heistraat komt veel betrokkenheid vanuit inwoners naar voren. Betrek deze inwoners goed bij de plannen die er aankomen in en rondom dit gebied.
 • Neem thema’s als de onveilige stoepen, hard rijden, fout parkeren mee in deze eventuele plannen.
 • Inzet op eenzaamheid in 2022 door Wijkteam Centrum-Binnenstad van de LEVgroep. Hier voor de Fonkel en het `t Huukske en de Speeltuin inzetten als geschikte locaties voor verschillende soorten activiteiten en manier van ontmoeting.
 • Kernteam in 2022 uitbreiden met de Sociaal Team Helmond.
 • In 2022 weer terug gaan naar onder andere de Leonardusbuurt met de achter de voordeur gesprekken omdat hier veel gaat gebeuren de komende jaren rond om renovatie en openbaar gebied.
 •  

3.           ACHTER DE VOORDEUR HELMOND WEST
 

“Oud” Helmond-West heeft de afgelopen jaren een enorme verandering doorgemaakt. Er is veel geïnvesteerd in de Wijk. Zo is er een nieuw wijkhuis gekomen, zijn speelveldjes aangepakt, is er een andere mix van woningen gekomen, zijn straten aangepakt, speelveldjes, het winkelgebied, meer groen en is er gerenoveerd en nieuwbouw gepleegd. Oude sociale structuren zijn deels verdwenen en er is een nieuwe mix van wijkbewoners ontstaan. Vanuit 8 bouwstenen is de wijk aangepakt, de wijk is erop vooruitgegaan. Door de komst van het ADV project wordt de sociale bouwsteen toegevoegd in de wijkontwikkeling. In West zijn mede door personele bezetting met een achterstand begonnen (vanuit betrokken partijen). We hebben in het 3e Kwartaal een inhaalslag proberen te maken. De verwachting is dat met het komen van de nieuwe sociale teams er nog meer mogelijk wordt in het samen erop afgaan. Daarnaast is in februari 2022 ook de woningbouw vereniging Woocom werkzaam vanuit dezelfde locatie. Het samen optrekken zal hierdoor alleen maar beter worden.

Afbeelding verwijderd.

3.1      Resultaten en Verantwoording

Totaal zijn er 55 huisbezoeken afgelegd. Aan de voordeur: 7 huisboeken. Achter de voordeur 17 Huisbezoeken. Op signaal 31 huisbezoeken.

Opvallend dit jaar was het aantal gesprekken op signaal. Veel kwamen vanuit de Woningbouw. Thema’s die we zagen tijdens de gesprekken (in volgorde van aantallen); Buurtrelatie, overlast, gezondheid, klus en tuinvragen, dagbesteding, eenzaamheid, huisvesting leefbaarheid, relatie, verwerking, vrijwilligerswerk, psychische problemen en mantelzorg. Inwoners hebben veel frustratie in verband met Covid. Ook wordt er een toenemende wantrouwige houding richting overheid en instanties waargenomen. De meeste mensen zijn redelijk positief over hun buurt. Met uitzondering van het hart van de wijk, waar overlastgroepen actief zijn. (Hoek Haaglaan/ Tournooistraat en winkeltje 3e Haagstraat).

Vanuit het kernteam is er gekozen voor twee complexen. Achter die Hage (Cortenbachstraat) vanwege overlast meldingen bij Politie en woningbouw. De Hagewinde vanwege aantal aanpassingen vanuit de woningbouw en een aantal signalen van overlast. Bij het complex Achter die Hage bleek het lastig binnen komen zijn. Aantal bewoners stonden open voor gesprek, de andere waren niet bereidt om het gesprek aan te gaan. Het plan is om in 2022 daar nog een keer inzet te plegen. Naast deze plekken is er ook aandacht geweest rondom het Stephanusplein. Vanwege overlast jeugd, meerdere nieuwe bewoners en weinig actieve inwoners bekend.

Het afgelopen jaar zijn er voor wijkteam West aardig wat tegenslagen geweest die weerslag hebben gehad op de inzet die kon worden gepleegd. Waaronder uitval van een collega door bedreiging en het overlijden van de LEVnetwerker.

Uitgezette acties n.a.v. de huisbezoeken:

 • 3 verhuis vragen. Hierin de weg gewezen en/of ondersteund. Dit vanwege overlast, LVB problematiek en doorverwijzing woningruil.
 • 2 Klus en tuinvragen
 • Signaal Overlast (jonge) jeugd. Dit gaat in 2022 tot een persoonsgerichte aanpak komen samen met jongerenwerk/politie/gemeente (traject is reeds gestart)
 • 2 bekende overlastplekken zijn n.a.v. signalen vaker bezocht. In overleg met buurtbewoners is het rondhangen in de winterperiode in de garage gedoogd. Dit had een positief effect op klagende bewoners.
 • Rondom het Stephanusplein inzet op eventueel op zetten Buurtpreventie (2022 start maken)
 • 1 bewoonster wordt vrijwilliger bij de Voorleesexpres,
 • 1 statushouder sluit aan bij de taalgroep voor vrouwen in Westwijzer
 • Bewoners gaan samen optrekken om het een achterpad af te sluiten. De woningbouw is hier reeds bij betrokken.
 • Bij 1 bewoner konden we niet meer door de voordeur, zoveel had hij in huis staan. Hier is veel inzet op geweest en dit heeft er toe geleid dat zijn kleinkind weer af en toe mag langskomen van dochter.
 • 1 bewoner is aangesloten bij de beweegroep van het JIBB+ en 1 bewoner gaat wekelijk met de wandelgroep mee.
 • 3 bewoners zijn toe geleid naar het Maatschappelijk werk.
 • 1 bewoner is nu actief bij het Wijkhuis als vrijwilliger bij de kookactiviteit.
 • 2 mensen geactiveerd naar vrijwilligerswerk bij jeugdactiviteiten en werkgroep vrijwilligers Helmond-West

3.2     Inzet Kernteam

In Helmond-West is er een combinatie van Kernteam ADV en signaleringsteam Partners bestaande uit Woningbouw, politie, Toezicht en Handhaving, jongerenwerk en opbouwwerk. In 2022 wordt uitbreiding verwacht het Sociale Team Helmond. Maatschappelijk werk werd in het najaar toegevoegd en hebben zaken aan de zijlijn opgepakt. Wisselingen in personele bezettingen en beschikbare uren hebben ook niet positief gewerkt. Overleggen hebben deels online plaats moeten vinden, opvallend daarin is dat niet alle partners dusdanig digitaal vaardig waren om dit in goede banen te kunnen leiden. Dit ziet men ook terug bij bestaande initiatieven in de wijk. Er is vooral in het 2e deel van het jaar gezien dat de Woningbouw het belang zag om het middel in te zetten. Ook politie is een volwaardig partner gebleken.

3.3        Conclusie / Aanbevelingen / Adviezen

 • Kernteam uitbreiden met partners vanuit het Sociale Team Helmond. Met Wocom en politie zijn al een aantal vervolg gesprekken gepland in 2022
 • ADV als reguliere inzet voor gehele werkgebied.
 • Algemene uitkomsten en kansen bespreekbaar maken bij de wijkraad en hopelijk in 2022 ook binnen kansrijk Helmond-West
 • Inzet 2022 naast Helmond-West ook Houtsdonk meenemen. Dit gezien de toekomstige ontwikkelingen daar en ook een aantal signalen die we binnen krijgen. Daarnaast meer inzet in de Pastoorsbuurt en Vissenbuurt in Mierlo-Hout.
 • In 2022 word er een start gemaakt om Kansrijk Helmond-West te lanceren, naar voorbeeld van Mierlo-Hout. Een 4-tal bewoners wil daar graag in participeren. 1 van hen is al toegetreden tot de Wijkraad.
 • Opvallend is ook dat bewoners zeggen dat ze een Wijkagent missen terwijl die meer zichtbaar is.
 • Binnenkomen bij bewoners die bekendheid hebben bij de politie blijkt lastig

3.4        Storytelling

Je komt soms op de raarste plekken. Zo waren we bij een mevrouw die al haar stopcontacten had afgesloten, geen mobiel had, geen computer, etc. Dat had geen goede invloed op haar en ze maakte zich ernstig zorgen over 5G. De straling zou haar en anderen volledig de vernieling in helpen. Door met een specialist gesproken te hebben over de echte werking van straling en gevolgen hebben we daarna een goed gesprek gehad en mevrouw wat kunnen geruststellen.

Bij een stel uit Syrië kwamen we in eerste instantie niet binnen. Door een telefoongesprek met dochter zijn we toch binnen mogen komen. Later kwam ook een van de zonen ook nog polshoogte nemen. We werden hartelijk ontvangen en aan de hand van foto’s hebben we heel hun levensverhaal en vlucht meegekregen. Meneer bleek een generaal te zijn geweest bij de politie in Damascus. Beide waren op eigenhoutje flink bezig om de taal onder de knie te krijgen. Erg warm en opengesprek.

Bij een ander gezin was overlast door een buurvrouw. Deze mensen geloofde 100% dat mevrouw een heks was. Ze kwamen met allerlei bewijsmateriaal. Ik moet eerlijk toegeven dat het dan toch wel lastig is om de mensen serieus te nemen. Met moeite hebben we tot we wegwaren deze schijn kunnen ophouden. Helaas stond dit gezin niet open voor een hulpverleningstraject.

4.        ACHTER DE VOORDEUR ANNAWIJK

Achter de voordeur Annawijk is midden 2018 gestart. De opdracht van 2021 voor Achter de Voordeur Annawijk bestaat uit het preventief onderzoeken van het gedeelte van de wijk dat wordt omsloten door de Hoogeindsestraat, Zandstraat, Montgomeryplein, Engelseweg en Floreffestraat.

 

4.1      Resultaten en Verantwoording

In 2021 hebben er in totaal 52 trajecten plaatsgevonden, waarbij we 49 unieke bewoners hebben bereikt. Op signaalbasis zijn er 11 unieke bewoners bereikt en verder geholpen.

In de periode waarin huisbezoeken niet mogelijk waren, is er ingezet op ambulante werkzaamheden om zichtbaar te zijn in de wijk en via laagdrempelige wijze in contact te komen en te blijven met bewoners.

Hieronder een visuele weergave van de opgehaalde gegevens uit 2021.

Woning en tevredenheid:

Van de bereidwillige bewoners hebben is 96,7% aangegeven tevreden te zijn over de woning. De bewoners die aangeven ontevreden te zijn, geven als reden onderhoud woning, te kleine woonkamer, gehorig, overlast en slechte renovatiewerkzaamheden.

Afbeelding verwijderd.

Contacten in de buurt:

Van de bewoners die deze vragen hebben beantwoord geeft 46,9% aan weinig contact te hebben met buurtbewoners en 98% van de bewoners geeft aan dat de contacten die ze met buurtbewoners hebben goed is. Dit geeft aan dat ondanks het geringe buurtcontact, de buurtbewoners gemiddeld gezien wel tevreden zijn over zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het contact. Uitspraak inwoner: “Ik loop de deur niet plat bij mijn buren, geen behoefte aan. Gewoon op straat gedag zeggen en een praatje maken is genoeg”. Het verschilt per straat hoe goed inwoners elkaar kennen. Er zijn straten waar men wel vaag weet wie er woont, maar ook straten waar bijna iedereen elkaar bij voornaam kent. Het verschilt per straat in welke context dit thema ter sprake komt. In de Spoorstraat en Overspoor is het verloop in de woningen groot, waardoor er zelden een band wordt opgebouwd met de buurt. Dit uit zich ook in het inzetten en verantwoordelijk voelen voor de buurt en de woning. In de straten omsloten door de Hoogeindestraat, Zandstraat, Montgomeryplein, Engelseweg en de Floreffestraat wordt over het algemeen gesproken over een sterke buurtrelatie. Hier zijn relatief veel bewoners die al meerdere jaren in de wijk woonachtig zijn, elkaar goed kennen en zelfs met elkaar zijn opgegroeid. De bereidheidwilligheid om elkaar te helpen ligt hier relatief hoog. Dit heeft een kanttekening; men is terughoudend in contact wanneer het gaat om de relatief nieuwe bewoners uit de wijk.

Afbeelding verwijderd.  Afbeelding verwijderd.

Als reden voor een slechte sfeer, onvrede, onrust en overlast wordt gegeven:

 • Overlast van buren of buurtgenoten.
 • Buren of buurtgenoten niet kennen.
 • Drugsoverlast
 • Aanloop van personen die niet in de wijk wonen
 • Cultuur verschillen en taalbarrieres
 • Slecht groenonderhoud
 • Verkeers- en parkeeroverlast

Sinds de doorgang onder het spoor, lopen er meer mensen door de buurt die er niet wonen. Dit wordt in alle straten door verschillende bewoners ervaren als onveilig. Ook wordt er sinds de doorgang gebruik gemaakt van de gratis parkeermogelijkheden in de wijk door mensen buiten de wijk. Er worden hele dagen en soms wel weken auto’s van mensen buiten de wijk geparkeerd, die niet alleen de parkeermogelijkheden van de wijkbewoners beperken maar ook een onveilig gevoel geven omdat ze voorheen precies wisten van wie welke auto was. Zo geeft een inwoner aan; “Ik zie ze hier regelmatig voor mijn deur parkeren en met hun vakantie koffertje naar het station lopen”.

Een andere bewoner vertelt; “Ik laat mijn kinderen toch niet spelen op een veldje waar allemaal peuken en jointjes op de grond liggen”.

Gezondheid en participatie:

Het gaat hier om onderwerpen die het welbevinden en kwaliteit van leven beïnvloeden. De oudere bewoners uit de wijk geven over het algemeen aan geen behoefte te hebben aan participatie en ontmoeting, terwijl de relatief jongere bewoners uit de wijk deze behoefte wel degelijk hebben. Het verschilt heel erg per deel van de wijk of straat in hoeverre dit thema speelt. In het St. Anna Buurthuis worden vooral activiteiten georganiseerd die de oudere doelgroep aanspreken. Behoeften aan meer passende activiteiten (voor ontmoeting) voor volwassenen en jeugd zijn aanwezig en er zijn ook wijkbewoners die bereidt zijn zich daarvoor in te zetten mits ze ondersteunt worden. Hierin ligt een kans voor alle partijen die in de wijk werkzaam zijn. Bewoners geven hierover het volgende aan; “Ik wil best een groepje kinderen begeleiden tijdens een knutselactiviteit, lijkt me hartstikke leuk”

“Wanneer er een multiculturele activiteit wordt georganiseerd, zou ik heel graag mee willen helpen, het lijkt me ook een mooie gelegenheid om meer van elkaars cultuur te weten te komen”

Uitgezette acties n.a.v. de huisbezoeken

Er zijn in 2021 49 unieke bewoners bezocht, waarbij er bij 31 bewoners vervolgacties hebben plaats gevonden. Bij 18 bewoners zijn de acties door het kernteam afgehandeld en een aantal acties lopen nog.

 

In onderstaand diagram wordt visueel gemaakt welke acties er binnen de LEVgroep zijn uitgezet.

 

 

Daarnaast zijn er diverse andere acties uitgezet richting verschillende samenwerkingspartners, zowel binnen als buiten de wijk:

 • Verwijzing en toeleiding naar het WMO loket voor hulpvragen rondom hulpmiddelen en huishoudelijke hulp.
 • Verwijzing en toeleiding naar het Sociaal Team voor hulpvragen rondom gezinssituatie.
 • Verwijzing naar huisarts en/of praktijkondersteuner.
 • Vergroten van buurtparticipatie door bewoners mee te laten denken over de herinrichting.
 • Woon- en huisvestingsvragen die besproken en daar waar kan opgepakt worden door WoCom. Deze vragen hebben betrekking op renovatie en/of aanpassingen in huis en tuin, maar ook op de omliggende voorzieningen als parkeerplaatsen.
 • Diverse (bemiddel)gesprekken in gang gezet met bewoners van de nieuwbouw woningen aan de Hoogeindsestraat/Postelstraat en het St Anna Buurthuis naar aanleiding van de overlastsituaties.
 • Verwijzing naar politie voor anoniem melden van verdachte situaties.
 • Burendag activiteit georganiseerd in samenwerking met Wocom en enkele buurtbewoners om de sociale cohesie te vergroten.
 • Lijntjes met het st Anna Buurthuis en Jongerenwerk uitgezet om de samenwerking aan te gaan om meer jeugd binnen het buurthuis te krijgen.
 • Bewonersparticipatie vergroten binnen het st Anna Buurthuis. Diverse nieuwe bewoners uit de wijk hebben mooie ideeën voor activiteiten binnen het buurthuis.

 

4.2 Inzet Kernteam

Het kernteam van ADV Annawijk bestaat uit LEVgroep, Politie, WoCom, Savant Zorg, Senzer en BJ Jeugdzorg. In 2021 zijn er diverse bewegingen geweest binnen het kernteam. De coördinatie is door een functiewijziging halverwege het jaar overgedragen. Binnen de betrokken woningcorporatie heeft het kernteam door contractwisselingen te maken gehad met drie verschillende buurtbeheerders. Door ziekte en quarantaine maatregelen zijn er ook minder gezamenlijke huisbezoeken afgelegd. Daarnaast heeft het kernteam door de geldende corona maatregelen en quarantaine situaties veelal op afstand moeten overleggen in plaats van elkaar fysiek te ontmoeten. Wanneer dit wel mogelijk was, is er direct overgegaan op persoonlijk en fysiek contact. De samenwerking is goed. Men weet elkaar ook snel te vinden buiten de kernteam overleggen om. Elke partner ziet een meerwaarde in het project en de kernteamoverleggen.


4.3         Conclusie/ Aanbevelingen / Adviezen

Door de komst van nieuwbouwwoningen is de samenstelling van de buurt veranderd, er zijn relatief meer jonge gezinnen komen te wonen en er is meer diversiteit ontstaan. Dit heeft tot verschillende onrustige situatie geleid, toch ook tot diverse kansen om meer de verbinding met elkaar aan te gaan. Door een integrale samenwerking zijn er in de wijk kansen benut en staat het buurthuis ook meer open voor een breder publiek.

De uitbreiding van de Suytkade brengt voor 2022 ook mooie nieuwe kansen en mogelijkheden mee. Ook gaat LEVgroep samen met de partners in de wijk inzetten op collectieve middelen om de mate van leefbaarheid in de buurt te onderzoeken en de participatie onder de wijkbewoners te vergroten, denk aan straatvergaderingen, nationale actiedagen, kleine buurtsamenkomsten en aansluiten bij bestaande activiteiten in de wijk.

Een deelname vanuit van het Sociaal Team wordt als grote meerwaarde gezien. In 2022 wordt met de nieuwe stichting STH verder hierover afgestemd. Vanaf het tweede kwartaal in 2022 zal het ADV kernteam Annawijk samengevoegd worden met het ADV kernteam Centrum. Uit praktische overwegingen omdat er veel overlap gaat zitten in de betrokken kernteamleden, maar ook om meer partners aan de tafel te hebben zodat er breder afgestemd kan worden en men zo ook van elkaar kan leren.

   

5.        ACHTER DE VOORDEUR Centrum


In 2019/2020 is er in Helmond de Waart gewerkt met de aanpak “Achter de Voordeur”. Tijdens de kernteam overleggen van het project kwamen er in de loop van de tijd steeds meer casussen en vragen vanuit ook andere delen van het centrum. Met elkaar is gekeken naar de omliggende gebieden en de conclusie getrokken dat ook in het centrumgebied erg veel speelt en leeft en er onvoldoende zicht is op deze bewoners. Door de samenwerkingspartners in dit project is de wens uitgesproken om een beter beeld te krijgen van het centrumgebied en haar bewoners en om sneller en preventiever in te kunnen werken. Tevens zijn er gesprekken geweest met medewerkers van Gemeente Helmond, betrokken bij de ontwikkelingen in het Centrum, die aangeven het wenselijk te vinden om Achter de voordeur ook in te zetten in dit gebied. Naar aanleiding hiervan is het plan “Achter de voordeur de Waart” aangepast naar “Achter de voordeur Helmond Centrum”.

 

Het Centrum wordt veelal gezien als winkelgebied, maar er bevinden zich erg veel woningen. Door de ontwikkelingen in het centrum zullen er in de toekomst nog meer woningen bij gebouwd worden. De woningen die er nu al staan zijn grotendeels huurwoningen en deze zijn bijna allemaal in het bezit van Woonpartners. De uitdaging ligt hier om inzicht te krijgen in de bewoners en hier de omgeving ook in mee te nemen. Het is de bedoeling dat er een WOP komt waar ook maatschappelijke bouwstenen een onderdeel in krijgen.

 5.1      Resultaten en Verantwoording

In 2021 kampte het kernteam van Achter de Voordeur in de Waart met overige uren uit 2020 die in dat jaar door de coronamaatregelen niet konden worden ingezet. Met behulp van die uren is het project en de samensmelting van Achter de Voordeur Waart en Centrum vormgegeven.
Daarnaast is project actief gebleven op signaalbasis in de genoemde wijken. Er is gestart in de straat de Markt in de flat de Librije.

In 2021 zijn er 20 huisbezoek afgelegd Achter de voordeur en 3 op basis van signaal. In totaal 23 Achter de voordeur huisbezoek. 3 gaven aan geen interesse te hebben. Daarnaast is een start gemaakt in het vormen van het kernteam. In de aanvraag werd aangeven 20 huisbezoeken te kunnen doen.

De gegevens hieronder weergegeven, zijn de gegevens van het totaal aantal Achter de voordeur huisbezoeken die we willen toelichten:

Afbeelding verwijderd. Afbeelding verwijderd. Afbeelding verwijderd.

In deze flat wonen veel alleenstaand die het fijn vinden om vrij anoniem, maar dichtbij vele voorzieningen te wonen in het Centrum. 72% heeft weinig contact met de buurtgenoten. Daarentegen heeft 89 % wel een goed contact. Waarin de combinatie hiervan men zeer tevreden is over de woning en buurt. De onvrede over de buurt gaat veelal over geluidsoverlast van omwonende of het winkelcentrum en horeca. Vaak wordt erbij gezegd “tja, je woont midden in het Centrum. Dan kan je dit verwachten”. Een aantal inwoners maken zich wel zorgen dat er steeds meer bewoners komen wonen met zwaardere psychische problematieken. Dit heeft in en om de flat al een aantal keer geleid voor overlast van personen met verward gedrag. Voorheen was er overlast van zwervers in de kelder. Dit is door Woonpartners goed opgelost en deze overlast is verdwenen.

Afbeelding verwijderd.

Inwoners geven aan meer eenzaamheid te ervaren en maken dit ook meer bespreekbaar. Dit vooral door de Corona periode. We gaan in 2022 veel inzetten op deze eenzaamheidsproblematieken. De cijfers hierboven geven dit goed weer.

Betrokkenheid:
78 % van de inwoners geeft aan geen behoeften te hebben aan betrokkenheid in de wijk of andere wijkactiviteiten. De overige 22% van de inwoners weten elkaar hiervoor te vinden. Zo zijn er twee groepje die elkaar regelmatig ontmoeten en helpen. Een van deze groepen probeert een bewonersgroep op te zetten maar vindt weinig animo bij de rest van de inwoners. De betrokkenheid bij ontwikkelingen in de wijk ligt hoger zo is 67% bereid om betrokken te willen worden.

Uitgezette acties n.a.v. de huisbezoeken

 • Een aantal inwoners geven aan hulp te krijgen van verschillende instanties op het gebied van persoonlijke ondersteuning, zelfstandig wonen en of andere problematieken. Met toestemming van de inwoners hebben we contact opgenomen met de desbetreffende begeleider of instantie voor afstemming.
 • 4 mensen zijn er doorgestuurd naar SRW/FB. Veel al vragen over hulp bij formulieren, belastingdienst, digitaal niet vaardig te zijn en IND zaken.
 • 3 mensen hebben aangeven vrijwilligerswerk te willen doen. Dit van een maatje tot actief te willen worden in de wijkraad.
 • 1 gezin is doorverwezen naar de Voorlees Express.
 • 5 mensen zijn in contact gebracht met Woonpartners. Dit waren vooral praktische zaken in en rond de woningen. Verder gaven meerdere aan dat de lift en toegang wel een onderhoudsbeurt konden gebruiken. Dit bleek al op de planning te staan.
 • Bij een persoon zijn we meerdere malen samen met de WMO op huisbezoek geweest. Dit wat een succes verhaal. (lees hieronder)
 • 2 mensen doorverwezen naar de wijkverpleegkundige. Waarvan een samen met een Turks sprekende collega gekeken is wanneer ze naar de Ameideflat kan verhuizen. Dit omdat de vele trapjes in het gebouw fysiek niet meer lukt op kort termijn.
 • Velen hebben we gewezen op de verschillende diensten van de LEVgroep en andere ontmoetingsactiviteiten en diensten in de wijk. Helaas lagen vele stil en zullen we in 2022 opnieuw mensen informeren naar de mogelijkheden in de wijk op de thema`s die spelen.

5.2         Inzet Kernteam
Dit jaar is de eerste aanzet gedaan tot het vormen van een nieuw kernteam. De basis samenwerkingspartners zoals de verhuurde Woonpartners en de Wijkagenten van deze wijk zijn grote voorstanders van dit project. Woonpartners is op huisbezoek mee geweest wanneer het qua maatregelen kon. De Wijkagent is betrokken waar nodig. Alle drie hebben voornemens om in 2022 weer fysiek bij elkaar te mogen komen en een 2e schil om deze al goed staande 1e schil te bouwen.

5.2         Inzet Kernteam
Dit jaar is de eerste aanzet gedaan tot het vormen van een nieuw kernteam. De basis samenwerkingspartners zoals de verhuurde Woonpartners en de Wijkagenten van deze wijk zijn grote voorstanders van dit project. Woonpartners is op huisbezoek mee geweest wanneer het qua maatregelen kon. De Wijkagent is betrokken waar nodig. Alle drie hebben voornemens om in 2022 weer fysiek bij elkaar te mogen komen en een 2e schil om deze al goed staande 1e schil te bouwen.


5.3         Conclusie/ Aanbevelingen / Adviezen
In de flat de Librije wonen veel alleenstaande met niet altijd een hoge zelfredzaamheid op verschillende levensgebieden. Over het algemeen weet men de verschillende instanties wel te vinden. Maar niet altijd direct de juiste. We gaan in 2022 nog een keer extra aandacht geven aan waar inwoners met verschillende vragen terecht kunnen. De aanbeveling naar Woonpartners is om de lift een opknapbeurt te geven. LEVgroep zal samen met samenwerkingspartners in 2022 veel aandacht moeten besteden aan de eenzaamheidsproblematieken die er spelen. ADV zal in 2022 verder gaan in de flat Kloosterhof aan de Markt, Het Hool en Beursplein. Samen met het kernteam en de gemeente wordt nader bepaalt welke straat of flat we gaan bezoeken.

5.4         Financiën:

Budget 2021: € 13.000,00

ADV coördinatie Centrum 59 uur

ADV Helmond Centrum 112 uur

ADV Helmond Centrum signaal 6 uur

Totaal 177 uur maal €73,44 = € 12.998,88

 

5.5         Storytelling
Samen met een nieuwe college gaan we op huisbezoek bij deze inwoner. Meneer doet twijfelachtig open en vraagt wat we willen. We leggen uit wat we komen doen en vragen of die de aankondigingsbrief heeft gezien. Deze had hij gezien en laat ons binnen. We komen in een woonkamer met bijna overal een laagje stof van een centimeter. Een keuken die vies is met een magnetron die donker bruin is aan alle kanten. Door de hele woning staan veel spullen op elkaar op verschillende tafels. We gaan in gesprek met de met de vragenlijst als leidraad. Al snel blijkt dat meneer een heel verleden heeft. Op straat geleefd en nu heel blij is dat die deze woning al een tijd heeft. Hij geeft aan dat die onder bewind zit en het niet heel lang meer gaat duren dat die schulden vrij is. 2 jaar geleden heeft meneer een herseninfarct gehad. Hier is hij redelijk van hersteld. Wel heeft hij nog maar een goede concentratie van ongeveer een uur. We geven aan dat we het zo kort mogelijk houden en als het niet meer gaat we een andere keer terug komen. Hij geeft aan dat hij wel wat hulp kan gebruiken, maar dit toen der tijd was afgewezen. We hebben contact opgenomen met de WMO en zijn samen op huisbezoek geweest. Meneer heeft een indicatie gekregen voor een goede schoonmaak door het huis en daarna een aantal uur per week om het bij te houden. Meneer was hier heel blij mee. Paar maanden later komen we in een stof vrij huis, nette keuken met een nieuwe magnetron. Verder is meneer ook in beweging gekomen, heeft veel weggegooid en gaat die stap voor stap door het huis. Maand later belt hij op omdat de hulp in het huishouden er niet meer wil werken. Na een gesprek met de WMO en meneer blijkt dat een enorme taalbarrière vooral tot miscommunicatie heeft geleid. Meneer was iets te enthousiast met opruimen en wou de hulp daar teveel in betrekken. Nu krijgt meneer een andere organisatie toegewezen met net iets meer zicht en controle op het proces. Meneer geeft aan dat als we niet langs waren gekomen,  hij er nog zo bij had gezeten. Dit vooral door schaamte. Hij geeft aan ons te vertrouwen. Er wordt naar je geluisterd. We komen onze afspraken na en stelde de juiste verwachtingen. Ook om hem te wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheden heeft hem doen bewegen. Door het op tijd signaleren van deze situatie hebben we veel weten te voorkomen en meneer in beweging gebracht. 

 

6.           ACHTER DE VOORDEUR HELMOND OOST

6.1         Inleiding
Achter de Voordeur Helmond Oost is voortgevloeid uit het Wijk Ontwikkelingsplan Oost met het doel om de wijk in kaart te brengen. De wens was om te beginnen in de Beisterveldse Broek (Bloemenbuurt).
Meerdere keren is er benoemd dat het kernteam, de eerste schil van Achter de Voordeur, redelijk kwetsbaar is door de kleine omvang.
In 2021 heeft het kernteam ook voor de uitdagingen gestaan waardoor Achter de Voordeur op sommige momenten geen prioriteit heeft kunnen zijn bij netwerkpartners.
In 2021 zijn er twee grote straten/gebieden gedaan; Broekwal en het Rozenhof. Het jaar is afgesloten met huisbezoeken op signaalbasis.


6.2        Resultaten en verantwoording

Het eerste kwartaal van 2021 hebben de bezoeken volledig stil gelegen, het tweede kwartaal is er gestart met Aan de Voordeur op de Broekwal. De Broekwal is één van de meest genoemde straten in Beisterveldse Broek, waar Woonpartners ook veel huurders heeft en recent nog heeft gerenoveerd. In de zomer hebben de buurtcoaches Achter de Voordeur op Rozenhof ingezet. Beide gebieden zijn in samenspraak met Woonpartners tot stand gekomen.

§  Totaal aantal Achter de Voordeur huisbezoeken: 38

§  Waarvan op signaal: 5

§  Totaal aantal Aan de Voordeur gesprekken: 35

Broekwal
Meer dan de helft van de gesproken bewoners wonen al 10-20 of langer dan 20 jaar in de buurt.
Ook geeft meer dan de helft van de bewoners aan wisselend tevreden en ontevreden te zijn over hun buurt. Meerdere bewoners zeggen dat zij de wijk hebben zien veranderen de afgelopen jaren. Zij benoemen dat de wijk (groenvoorzieningen) minder goed worden bijgehouden en dat er meer mensen in de wijk zijn komen wonen die zich redelijk isoleren van hun buurtgenoten. Het voelt meer afstandelijk en vijandig.

Uitgezette acties individueel

§  Vragen gerelateerd aan woning of woongenot doorverwezen naar Woonpartners
(gehorige huizen werd veel genoemd)

§  Toe leiden naar AMW hulpverlening

§  Gegevens genoteerd van bewoners die betrokken willen zijn bij herstructuring van de wijk

§  Met Woonpartners samen tweetal casussen burenruzies opgepakt

Uitgezette acties collectief

§  Melding gemaakt naar partijen die groenonderhoud doen, aan bod laten komen in leefbaarheidsoverleg Oost.

§  Voetbalkooi, meldingen overlast hangjeugd doorgezet naar JW LEVgroep en Pactum

§  Middenstuk Broekwal, meldingen over overlast prikkelbosjes doorgezet naar Woonpartners en gemeente

Rozenhof
Het merendeel van de bewoners op het Rozenhof is alleenstaand. De helft van de gesproken bewoners maakt veel gebruik van de ontmoetingsruimte terwijl de andere bewoners juist aangeven het fijner vinden om op zichzelf te zijn. Bewoners hebben wel aangegeven last te hebben van het geroddel. De beheerders van de ontmoetingsruimte zijn hiervan op de hoogte. Meerdere bewoners geven aan dat zij een kloof voelen tussen een aantal bewoners. Een reden hiervoor wordt genoemd dat de bewoners ook steeds jonger zijn, soms nog werken. Enkele bewoners geven ook aan moeite te hebben met de anderstalige / bewoners moet een andere achtergrond.

Uitgezette acties op individueel niveau

§  Ondersteuningscasussen doorgezet naar Zorg en Gemaksdiensten van Stadsleerbedrijf

§  Maatjes vragen doorgezet naar wijkteam Helmond Oost

Uitgezette acties collectief niveau

§  Samen met ontmoetingsruimte Rozenhof besproken of het onveilige gevoel naar aanleiding van het geroddel kan worden aangepakt

§  Woonpartners heeft wat acties opgepakt naar aanleiding van uitgekomen resultaten (komst slagboom, parkeren van Rozenhof en bewoners vragen over berging op Rozenhof).

Signaal basis
Een vijftal huisbezoeken hebben op signaalbasis plaats gevonden.
Een daarvan was op verzoek van Leger des Heils en de andere op verzoek van Woonpartners of initiatief van de bewoner zelf.
Hier ging het voornamelijk over de staat van de woningen, een burenruzie of een moeder die vastloopt in het huisje waar zij samen met haar dochter woont.
Bijna al deze casussen zijn opgepakt met of door Woonpartners.

6.3         Inzet kernteam
De omvang van het kernteam is klein en daardoor ook erg kwetsbaar. Deelnemende partijen zijn LEVgroep, Woonpartners (buurtbeheerders & wijkadviseur) en wijkagent. Er werd gekampt met langdurige ziekte daarbij is de wijkagent in het tweede helft van jaar gewisseld van functie. Het kernteam heeft daardoor op halve kracht gedraaid. Hier zijn wel altijd goede en eerlijke gesprekken over gevoerd. LEVgroep heeft herhaaldelijk het belang van Achter de Voordeur aangekaart. De samenwerking met Woonpartners is in het jaar goed geweest. Woonpartners deelt veel signalen waar huisbezoeken kunnen worden afgelegd. De gebieden zijn altijd in afstemming met het Kernteam gebeurd. Wanneer er actie nodig was naar aanleiding van een Achter de Voordeur gesprek werd dit door Woonpartners goed opgepakt. Woonpartners was ook altijd geïnteresseerd in wat wij ophaalden in de wijk.

6.4        Aanbevelingen / Adviezen
Acties en aandachtspunten voor 2022: ·Uit de gesprekken van het Opgave Team Helmond Oost is gebleken dat de hele wijk Helmond Oost baad kan hebben bij Achter de Voordeur gesprekken. Per 2022 kan het buurtonderzoek worden uitgebreid naar Straakven en de Pronto.

 • Het aantal huisbezoeken mag worden losgelaten en collectieve activiteiten mogen ook onder Achter de Voordeur vallen. Dit heeft binnen het kernteam veel draagvlak. Er wordt een jaarplanning gemaakt waar het collectieve en individuele elkaar gaat afwisselen.
 • Een grote kick-off voor de 2e schil. Opgevallen is dat het netwerk elkaar uit het oog zijn verloren in Oost.
 • Eventueel onderzoeken of uitbreiding van het kernteam een mogelijkheid is, hierbij wordt gedacht aan onder andere het Sociale Team Helmond.

6.5        Storytelling

Ik ben een tevreden mens, ik klaag niet

De dag was mooi, warm al voor de tijd van het jaar. We belden aan, met onze vragenlijst gereed en pen in de hand. Blikken wisselde tussen collega’s, er was altijd een spanning voelbaar of en wie achter die voordeur zouden treffen.
In de voortuin bij de buren zaten twee vrouwen voor hun huis te roken met spelende kinderen om hen heen.
Een man deed open, hij was lang kalig en had een baard. We begonnen met ons praatjes, wie we zijn en waarom we bij hem aan de deur uitkwamen.
Nadat ik was uitgepraat deed de man een stap naar achteren. Hij gaf mondjesmaat antwoord op onze vragen, heel zachtjes. Hij liet met weinig woorden merken dat hij erg veel last had van zijn buurvrouw. Aan zijn houding meende ik af te lezen dat meneer zich erg ongemakkelijk voelde bij de situatie en zich niet goed wist te verhouden tot dit alles.
Hij probeerde zich steeds meer in de portiek te verstoppen. Ik reageerde op zijn lichamelijke reacties, ik drukte hem de meldlijst in zijn handen en benadrukte hem dat wij hem wilden helpen.
Achteraf bleek dat hij contact heeft gezocht met Woonpartners en dat hij in gesprek met hun zijn hart heeft kunnen luchten.

Op de voordeur hing een bos sleutels, maar in de gangen van het Rozenhof was verder niemand meer te bekennen.
Ik en mijn collega belde bij het adres aan. Een klein tenger vrouwtje deed open, we mochten even binnen komen.
Met mevrouw zelf ging het goed. Tevreden zat zij in haar leren fauteuil, haar ogen sprankelende als ze vertelde over haar leven.
Mevrouw was afwisselend afwezig dan weer kwiek.
Op een gegeven moment, midden het gesprek over digitale vaardigheden floepte zij eruit: Het is bijzonder om als persoon de ontwikkeling van de balpen tot en met de slimme telefoon mee te maken.
Er viel een stilte, omdat wij even gebruik maakte van het kiertje waarmee wij een kijkje mochten nemen in een heel andere tijd.